Σε μια προσπάθεια τόνωσης της ρευστότητας, ξεκινούν άμεσα και για μικρό διάστημα οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που είναι αντιμέτωπες με τον εφιάλτη της ανεπάρκειας ρευστότητας και των ζημιών, ως συνέπεια των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του COVID-19. Η δράση εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και προφανώς αφορά τα αδιάθετα κεφάλαια των οποίων η προθεσμία απορρόφησης λήγει στις 31/12/2020.

Η ανωτέρω δημόσια χρηματοδότηση αφορά κεφάλαια κίνησης με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και καλύπτει ποσό ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000€ ή 5.000€ και μέγιστο τα 40.000€ ή 50.000€ (ανάλογα την περιφέρεια).

Ως έξοδα της επιχείρησης θεωρούνται όλες οι δαπάνες αγορών εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υλικών χρήσης καθώς και όλες οι λειτουργικές δαπάνες (π.χ. παροχής υπηρεσιών, ενοικίων, παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες κ.λ.π.)

Σε περίπτωση που το άθροισμα των ανωτέρω δαπανών είναι μεγαλύτερο των 40.000€ ή 50.000€, η δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 40.000€ ή 50.000€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 4.000€ ή 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή.

Σε ποιους απευθύνεται

Η Δράση αφορά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ως πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ») θεωρούνται αυτές που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Στην ανωτέρω κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή θεωρείται η επιχείρηση η οποία απασχολεί έως 50 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή θεωρείται η επιχείρηση η οποία απασχολεί έως 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Περιφέρεια Ηπείρου: 15/10/20 – 4/11/20

Περιφέρεια Θεσσαλίας: 13/10/20 – 30/10/20

Περιφέρεια Κρήτης: 13/10/20 – 2/11/20

Περιφέρεια Πελοποννήσου: 8/10/20 – 1/11/20

Περιφέρεια Αττικής: 23/10/20 – 20/11/20

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: 8/10/20 – 31/10/20

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 13/10/20 – 3/11/20

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 2/10/2020 – 26/10/2020

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 6/10/2020 – 26/10/2020

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: 14/10/2020 – 2/11/2020

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 21/10/2020 – 23/11/2020

Όροι και προϋποθέσεις

 1. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 2. Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και στον οποίο να δραστηριοποιούνται συνεχώς τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 3. Να ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
 4. Να απασχολούσε λιγότερους από 50 εργαζομένους το 2019.
 5. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

6.Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΝΕΠΑ, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός Δικηγορική Εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Κοινωνία Αστικού Δικαίου.

 1. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
 2. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019 ή εφόσον ήταν προβληματικές 31/12/2019 να έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να μην είναι προβληματικές κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς ή που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.
 4. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης
 5. Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ. Όλα τα αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακαθάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης επιβάρυνσης.
 6. Να μην αφορά επιχείρηση που εντάσσεται σε οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών τύπου franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λ.π..

Η PRESTIGE Business, πιστή στη δέσμευσή της και έχοντας ήδη προσφέρει τις πολυδιάστατες και στοχευμένες υπηρεσίες της σε δεκάδες ΜΜΕ, είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή υποστήριξη.